Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Administratorem Twoich danych osobowych jest ETHICA SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (60-179) przy ul. Kamiennogórska 9/U2, numer NIP: 7792510966, REGON: 384839794. Możesz skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: ethica@ethica.pl, lub nr telefonu 616711040. Możesz skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem Rafałem Radzewskim pisząc na adres e-mail: info@ethica.pl lub telefonując pod numer 573 143 625.
Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne, i zostało określone w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych, w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organy władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli. Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia. Upoważnieni przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osoby wykonujące zawód medyczny , w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą. Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem. Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek. Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nich postepowaniem. Podmioty prowadzące rejestr usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów. Zakłady ubezpieczeń za zgodą pacjenta. Komisje lekarskie oraz ABW lub Agencje Wywiadu, podległe szefom właściwych Agencji. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1 w zakresie prowadzonego postępowania, Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed WK do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1. Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, podmioty zajmujące się serwisem sprzętu medycznego, ubezpieczyciel finansujący badania lub leczenie. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawnienia nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 powyższej ustawy, po upływie wskazanych okresów Administrator powinien zniszczyć dokumentację (usunąć dane w formie elektronicznej) w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia są wymogiem ustawowym o dobrowolności podania danych wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.


Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych w stopce strony.
Zapraszamy do kontaktu,

Zespół Ethica.pl